Regulamin OPTITAXI

Regulamin OptiTaxi

DEFINICJE

OptiTaxi

operator oferujący usługi pośrednictwa w kojarzeniu przedsiębiorców trudniących się przewozem osób z klientami; operatorem jest Welfare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie al. Krakowska 264, 02-743 Warszawa

Aplikacja

oprogramowanie i serwis OptiTaxi wykorzystywane do realizacji usług przewozu osób i zatwierdzenia umów o przewóz osób przez posiadaczy urządzeń mobilnych, mających możliwość łączenia się z siecią Internet

Pasażer

zidentyfikowany i akceptujący niniejszy regulamin użytkownik Aplikacji lub pozostałych funkcjonalności oferowanych przez OptiTaxi, który zleca usługę i za pomocą dostępnych środków zawiera umowę przewozu osób

Kierowca

osoba mogąca przyjmować zamówienia na przewóz osób od Pasażera i wykonywać usługę przewozu

Strona Internetowa

www.optitaxi.pl

 1. Ogólne uwagi dotyczące usług OptiTaxi
  • OptiTaxi świadczy na rzecz swoich klientów usługę pośrednictwa przy przewozie osób, o której mowa w art. 4 pkt 24 Ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.).
  • OptiTaxi udostępnia klientowi bezpłatną Aplikację, przeznaczoną do działania na urządzeniach mobilnych. Pasażer zamawia usługę przewozu poprzez Aplikację, uzupełniając niezbędne pola i klikając w przycisk „ZAMÓW”. Jest to jednoznaczne z wyrażaniem woli zawarcia umowy dotyczącej przewozu. Dane o zamówieniu, w tym ograniczone dane osobowe Pasażera (imię oraz numer telefonu) wyświetlane są w aplikacji Kierowcy. Kierowca potwierdza wykonanie przewozu poprzez wciśnięcie przycisku „PRZYJMIJ”. Pasażer otrzymuje informację zwrotną natychmiast po zaakceptowaniu zlecenia przez Kierowcę. W informacji tej zawarte są następujące dane: aktualna pozycja Kierowcy, dane samochodu oraz numer telefonu Kierowcy. Pasażer ma możliwość skontaktowania się bezpośrednio z Kierowcą przy pomocy przycisku „ZADZWOŃ”. Kierowca, który zaakceptował zlecenie, jest zobowiązany stawić się pod adresem, który wskazał Pasażer. Umowę przewozu uznaje się za zawartą po tym jak: Pasażer wciśnie przycisk „ZAMÓW”, co jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków przewozu, a Kierowca wciśnie przycisk „PRZYJMIJ”, co oznacza przyjęcie informacji o zleceniu Pasażera i wyrażenie zgody na wykonanie przewozu.
  • OptiTaxi umożliwia również składanie zleceń za pośrednictwem Strony Internetowej pod adresem pl.
  • OptiTaxi umożliwia także składanie zleceń za pośrednictwem infolinii, której numer dostępny jest na Stronie Internetowej. Składając zlecenie Pasażer podaje dane niezbędne do zawarcia umowy pomiędzy nim, a Kierowcą, a także niezbędne do uzyskania informacji o cenie usługi przewozu.
  • W przypadkach zawierania usług w sposób określony w pkt 2 - 1.4, potwierdzenie przyjęcia zlecenia awizowane jest za pośrednictwem komunikatu SMS na podany przez Pasażera nr telefonu.
  • Umowa przewozu zawierana jest wyłącznie pomiędzy Kierowcą a Pasażerem. Usługi OptiTaxi polegają wyłącznie na pośrednictwie i przekazywaniu informacji między Pasażerem oraz Kierowcą.
 2. Opłaty i płatności
  • OptiTaxi nie pobiera od Pasażera opłat za korzystanie z Aplikacji.
  • Do korzystania z Aplikacji użytkownik musi posiadać sprawne urządzenie mobilne z aktywnym połączeniem z Internetem.
  • Rozliczenie za usługę przewozu następuje pomiędzy Pasażerem a Kierowcą. Aplikacja po przetworzeniu podanych przez Pasażera danych, przekazuje informacje o całkowitym koszcie usługi przewozu. W przypadku zawierania umowy za pośrednictwem sposobów określonych w pkt 3 oraz 1.4, informacja o cenie podawana jest za pośrednictwem komunikatu SMS na podany przez Pasażera nr telefonu.
  • Od momentu przyjazdu pod adres odbioru Pasażera, Kierowca oczekuje na niego bezpłatnie przez 5 minut. W przypadku przekroczenia przez Pasażera tego czasu, następuje naliczenie opłaty za pełny czas oczekiwania Kierowcy od chwili przyjazdu pod adres odbioru do zgłoszenia się Pasażera wg cennika dostępnego na Stronie Internetowej.
  • W przypadku przewozów na trasie powyżej 50 km lub o wartości przekraczającej 120 złotych, Kierowca upoważniony jest do żądania rozliczenia za przewóz z góry, a Pasażer zobowiązany jest do takiego żądania się zastosować.
  • Użytkownik Aplikacji może wykorzystać formę rozliczania z Kierowcami za pomocą płatności mobilnych. W przypadku tego typu płatności należność za usługę przewozu, będzie pobierana od Użytkownika za pomocą karty płatniczej lub innych systemów płatności mobilnych.
 3. Ogólne warunki korzystania z kodów promocyjnych
  • Kod promocyjny uprawnia do zasilenia stanu środków na koncie Pasażera w Aplikacji, które mogą być wykorzystane do opłacenia przejazdu pod warunkiem, że ilość środków wystarczy na opłacenie pełnej ceny za przejazd. Wartość kodu na usługi przewozu jest przekazywana Pasażerowi wraz z kodem promocyjnym. Jeżeli kwota wyświetlona w aplikacji będzie równa lub niższa od kwoty przysługującej pasażerowi z tytułu przyznanego mu kodu, to taka usługa przewozu osób jest usługą bezpłatną. Klient nie traci niewykorzystanej części przysługującego mu kodu. Pozostała wartość kodu jest możliwa do wykorzystania w przyszłości po uzyskaniu kolejnego kodu. Kolejne kody sumują się. Nie ma możliwości wypłaty ekwiwalentu kodu promocyjnego w gotówce lub w innej formie.
  • Kodów promocyjnych można użyć wyłącznie do zamówień przez Aplikację. Kod należy wpisać w odpowiedniej zakładce „Płatności” przed złożeniem zamówienia. Kod jest ważny dopiero wtedy, gdy zostanie pozytywnie zweryfikowany przez system, tj. Aplikacja poinformuje Pasażera o tym, że bonusy zostały doliczone do jego konta w sposób poprawny.
  • W ramach jednego zamówienia można skorzystać jednocześnie z więcej niż jednego kodu promocyjnego.
  • Jeśli powstanie podejrzenie o nieuprawnione korzystanie z kodów promocyjnych lub naruszenie warunków regulaminu, OptiTaxi ma prawo zablokować konto Pasażera, co wiąże się z blokadą usług wykonywanych za pośrednictwem Aplikacji. W przypadku gdyby taka sytuacja zaistniała, Pasażerowi nie przysługują żadne roszczenia względem OptiTaxi.

 

 1. Dostępność Aplikacji i zaprzestanie świadczenia usług
  • OptiTaxi będzie dbać o zapewnienie ciągłości dostępu do Aplikacji a także usuwać awarie w jak najszybszym terminie. Pasażerowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu przerw w działaniu albo dostępie do Aplikacji.
  • OptiTaxi zastrzega sobie prawo do zmian Aplikacji. Zmiany w Aplikacji mogą być wprowadzane w dowolnej chwili.
  • OptiTaxi ma prawo do częściowego lub całkowitego zawieszenia działalności aplikacji bez indywidualnego powiadomienia Kierowców i Pasażerów. W przypadku gdyby nastąpiło całkowite zawieszenie działalności, na Stronie Internetowej zostanie opublikowany odpowiedni komunikat. Ani Kierowcom, ani Pasażerom nie przysługują żadne prawa do roszczeń z tytułu zawieszenia działalności bądź zaprzestania oferowania usług przez OptiTaxi.
 2. Ogólne prawa i obowiązki Pasażera
  • Pasażer, przed rozpoczęciem korzystania z usług, musi potwierdzić zapoznanie się z regulaminem, który znajduje się na Stronie Internetowej, a także jest dostępny z poziomu Aplikacji. Rozpoczęcie korzystania z Aplikacji wymaga utworzenia profilu Pasażera poprzez podanie w aplikacji numeru telefonu komórkowego. Rejestracja profilu oznacza akceptację regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych podanych w trakcie rejestracji.
  • Pasażer zobowiązuje się do podania pełnych oraz zgodnych z prawdą danych osobowych wymaganych przez Aplikację. Pasażer zobowiązuje się również do sprawdzania i aktualizowania swoich danych bez wezwań ze strony OptiTaxi.
  • Aplikacja będzie wykorzystywana przez Pasażera wyłącznie w sposób zgodny z jej przeznaczeniem. OptiTaxi zabrania wprowadzania zmian, łamania oraz obchodzenia zabezpieczeń w aplikacji zarówno Pasażerowi jak i osobom trzecim.
  • Korzystanie z Aplikacji nie oznacza iż Pasażer nabywa prawa do udostępnionego przez OptiTaxi oprogramowania. Oprogramowanie pozostaje własnością OptiTaxi. Kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie oraz reprodukowanie zarówno w części jak i w całości jest zabronione.
  • Pasażer powinien zabezpieczyć urządzenie mobilne oraz Aplikację tak aby nie miały do nich dostępu osoby niepowołane. Dbanie o poufność i bezpieczeństwo swojego profilu leży po stronie Pasażera.
  • Pasażer jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania OptiTaxi o nieautoryzowanym wykorzystaniu jego profilu w Aplikacji przez osoby trzecie.
  • Pasażer jest zobowiązany do pokrycia wszelkich szkód wyrządzonych OptiTaxi, które powstały w przypadku naruszenia jakiejkolwiek zasady korzystania z Aplikacji.
  • Pasażer nie może w żaden sposób wykorzystywać, przetwarzać ani udostępniać danych osobowych innych użytkowników Aplikacji, które zostaną mu udostępnione podczas korzystania z niej.
 3. Świadczenie usług drogą elektroniczną
  • OptiTaxi w zakresie udostępniania użytkownikom Aplikacji oraz funkcjonalności Stronie Internetowej, jest usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity z dnia 6 lutego 2020 r., Dz. U. Nr 2020, poz. 344). Niniejszy regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ww. ustawy.
  • OptiTaxi zapewnia użytkownikom usługę polegającą na dostępie do Strony Internetowej oraz udostępnionych na niej funkcjonalności, a także usługi dostarczane za pośrednictwem Aplikacji.
  • Aby móc korzystać z funkcjonalności dostępnych za pośrednictwem mediów wskazanych w pkt 2, użytkownik powinien posiadać sprzęt i system spełniający następujące wymagania techniczne:
   • komputer lub urządzenie mobilne (np. smartfon, tablet) z przeglądarką internetową;
   • połączenie z Internetem.
  • OptiTaxi zapewnia działanie systemów informatycznych, które umożliwiają użytkownikowi korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający osobom nieupoważnionym dostęp do treści przekazywanych za pośrednictwem tych systemów, w szczególności z wykorzystaniem metod reprograficznych właściwych dla charakteru usługi, oraz który musi umożliwiać jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W przypadku jakichkolwiek zaplanowanych przestojów, aktualizacji lub innych podobnych wydarzeń, OptiTaxi może powiadomić o nich użytkownika poprzez opublikowanie stosownej informacji na Stronie Internetowej lub w ramach Aplikacji.
  • W celu zapobieżenia nieuprawnionemu pozyskiwaniu lub modyfikowaniu danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną zapewnia się następujące środki techniczne:
   • kodowanie transmisji danych protokołem SSL z podpisanym kluczem;
   • zabezpieczenie bazy danych przed nieuprawnionym dostępem.
  • Jeżeli użytkownik rozpocznie korzystanie z usług objętych niniejszym regulaminem lub go zaakceptuje, oznacza to, że użytkownik zawarł umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  • Zgoda udzielona przez użytkownika na korzystanie z usług objętych niniejszym regulaminem może zostać wycofana w każdym czasie. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje na wniosek użytkownika o usunięcie z bazy danych i prowadzi jednocześnie do niemożliwości korzystania z usług świadczonych przez OptiTaxi.
  • Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną powinny być wnoszone na adres OptiTaxi drogą pocztową lub za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 14 dni roboczych.
 4. Odpowiedzialność OptiTaxi
  • OptiTaxi nie bierze na siebie odpowiedzialności za to, czy przekazane w Aplikacji dane są poprawne i kompletne oraz za to, iż dane nie zostaną przekazane we właściwym czasie.
  • OptiTaxi ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Pasażera, korzystającego z Aplikacji, a które powstały wyłącznie z umyślnej winy OptiTaxi.
  • Za utratę danych które są przechowywane w urządzeniach mobilnych Pasażera i Kierowcy, OptiTaxi nie bierze odpowiedzialności.
  • Za świadczenie usług przewozu wykonywanych przez Kierowcę, ponosi odpowiedzialność tylko Kierowca, w żadnym zaś wypadku OptiTaxi.
 5. Ochrona danych osobowych
  • OptiTaxi zapewnia niezbędną ochronę danych osobowych Pasażera oraz Kierowcy, które są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  • Polityka prywatności oraz klauzula informacyjna odnosząca się do przetwarzania danych osobowych użytkownika Aplikacji dostępne są w każdej chwili w ramach Aplikacji, a także na Stronie Internetowej.
 6. System oceny Kierowcy
  • Pasażer po każdym skorzystaniu z usługi przejazdu jest uprawniony do oceny usług świadczonych przez Kierowcę. Pasażer zobowiązuje się do przekazywania wyłącznie rzetelnych informacji.
  • Pasażer wyraża zgodę na udostępnianie przekazanych przez niego ocen w Aplikacji oraz na Stronie Internetowej.
 7. Postanowienia końcowe
  • Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu będzie niezgodne z przepisami prawa lub zostanie uznane za nieważne, wówczas pozostałe postanowienia regulaminu pozostają w mocy.
  • OptiTaxi przysługuje prawo zmiany regulaminu. W przypadku wprowadzenia zmian, OptiTaxi poinformuje o nich poprzez Aplikację lub na Stronie Internetowej.
  • Prawem właściwym dla stosowania niniejszego regulaminu jest prawo polskie.